TRANSMISJE Z OBRAD RADY POWIATU

>>> Przejdź do serwisu <<<


[spoiler title="KLAUZULA INFORMACYJNA - przetwarzanie danych osobowych w zakresie transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu"]


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:


Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, reprezentowane przez Starostę Olsztyńskiego, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl ),

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Maciej Kamiński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (e-mail: iod@powiat-olsztynski.pl )

Pana/Pani dane osobowe (wizerunek i głos) przetwarzamy w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), którym jest określony przepisami art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz określony przepisami art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązek jawności działania organów Powiatu.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz każde inne osoby, ponieważ nagranie z obrad Rady Powiatu stanowi informację publiczną i jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych.

W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w postaci nagrania wizerunku oraz głosu) nie mają w tym przypadku zastosowania.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku oraz głosu) jest wymogiem ustawowym w przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[/spoiler]