Stypendia na rok 2014/ 2015

Informujemy, że od 1 do 29 sierpnia br. można będzie składać wnioski o przyznanie środków pomocowych w ramach programu stypendialnego Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, działającej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Beneficjentami stypendiów mogą zostać absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać określone warunki.

Dokumenty będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2014 roku.
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować
proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek
Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.

WNIOSEK DO POBRANIA (należy wydrukować i wypełnić ręcznie): Fundusz Stypendialny

Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.

 

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci
gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą
być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,20,
- są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - stypendia naukowo-socjalne, stypendia sportowe/artystyczne,
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kiyterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi - 542 zł, a dla osoby w rodzinie - 456 zł).

KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY - AKADEMICKI 2014/2015 - 200% na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) - 912 zł netto
osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) - 1084 zł netto

Kompletność wniosku:
Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku.
Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium.
Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i irme - kopie wraz z oryginałami do wglądu). Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj - lipiec 2014 roku.

Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 3 ).
Wypełnione i podpisane oświadczenie ( cz. 4 wniosku).
Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu - potwierdzona „za zgodność z oryginałem". Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty można potwierdzić w siedzibie Fundacji okazując oryginał.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (teł. 89/ 521 05 69)

Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów poza okresem składania wniosków stypendialnych zamieszczone są na fun page-u Fundacji: https://www.facebook.com/fundacjafzo?ref=ts&fref=ts