Sprawy zdrowotne i drogowe zdominowały sesję

Powstanie poradni geriatrycznej, zwiększenie liczby godzin pracy nauczycieli, konkurs na dyrektora szpitala, zmiany w systemie ratownictwa medycznego oraz inwestycje drogowe... To główne tematy, którymi 28 września zajęła się podczas VII Sesji Rada Powiatu w Olsztynie.

W obradach wzięło udział 23 spośród 25 radnych. Na początku spotkania wysłuchali sprawozdania Starosty Olsztyńskiego z pracy Zarządu Powiatu w ostatnim czasie. Usłyszeli m.in. o ogłoszonym 25 sierpnia konkursie na dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Termin składania ofert upływa 30 września.

Temat dobromiejskiego szpitala pojawił się jeszcze raz. Radni przegłosowali uchwałą zmiany w statucie placówki, dzięki czemu od połowy września zacznie tu funkcjonować Poradnia Geriatryczna. Warto zaznaczyć, że będzie to pierwsza tego typu poradnia w powiecie olsztyńskim.

Ważnym tematem poruszanym podczas sesji były remonty dróg w ramach Zitegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podpisane zostały już prawie wszystkie umowy z projektantami. Radni byli zainteresowani kolejnością i terminami realizacji prac. – Uważam, że należy dążyć do porozumienia z gminami. Na chwilę obecną tylko Dywity zgodziły się na partycypowanie w kosztach inwestycji, ale będziemy wracać do rozmów z pozostałymi. Założenie jest takie, że w pierwszej kolejności inwestycje będą realizowane w tych gminach, które jako pierwsze znajdą środki na pokrycie części wkładu własnego, czyli 7,5 % kosztów – mówiła starosta Małgorzata Chyziak. Zdania radnych co do konieczności partycypowania gmin były podzielone.

Okazało się, że w trakcie ogłaszania przetargów na wykonanie projektów budowlanych związanych z inwestycjami drogowymi, powstały oszczędności. W związku z tym Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie. Decyzją radnych dodatkowe środki pozostaną w Powiatowej Służbie Drogowej i zostaną przeznaczone na przebudowę dróg:  1570N na odcinku Rudziska – Kobułty, 1370N od m. Sząbruk (Siła) poprzez Unieszewo do krajowej „16”, a także na odnowę nawierzchni drogi powiatowej 1450N na 150 m odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 57 w kierunku miejscowości Wilimy oraz ułożenie płyt betonowych na drodze 1364N w Bzowcu. Ta ostatnia inwestycja zostanie zrealizowana wspólnie z gminą Dobre Miasto. Pozostałe środki PSD przeznaczy na zakup rębaka.

Podczas sesji radni zdecydowali o zmianie liczby godzin obowiązkowych zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu. – Do tej pory nauczyciele pracowali 20 godzin w tygodniu. Tę liczbę chcemy zwiększyć do 26. Wydłużony czas pracy nauczycieli posłuży dyrektorom, uczniom i rodzicom.  Warto dodać, że na 21 powiatów w województwie takie zmiany wprowadziło już 11, a 2 inne zdecydowały o 30-godzinnym tygodniu pracy nauczycieli – argumentowała starosta.

Radni rozmawiali też o zapowiadanych zmianach w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zdaniem radnych, zmiana kategorii zespołu pozostającego w zasobach ZZOZ w Olsztynku oraz jednego z zespołów w Olsztynie ze specjalistycznego na podstawowy, obniży poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu. Zgodnie z planowanymi przez wojewodę zmianami, w powiecie miałby stacjonować tylko jeden zespół specjalistyczny – w rejonie Biskupca. – Planowane wzmocnienie rejonów operacyjnych w innych częściach Województwa Warmińsko- Mazurskiego nie może odbywać się kosztem obszarów, które już teraz nie są zabezpieczone w stopniu wystarczającym – mówiła Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie Alicja Wąsik. Radni postanowili przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Zamierzają też wnioskować o utworzenie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w rejonie Dobrego Miasta.


Zdjęcia: olsztyn24.com