II Sesja Rady Powiatu w Olsztynie – komunikat

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się II Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2018.
5. Ustalenie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2039.
7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2019.
8. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Starosty Olsztyńskiego.
9. Ustalenie Staroście Olsztyńskiemu wysokości dodatku za wieloletnią pracę.
10. Delegowanie przedstawicieli Rady Powiatu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
11. Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wystawiającego delegacje służbowe Przewodniczącemu Rady Powiatu w Olsztynie.
12. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
14. Prace komisji Rady Powiatu.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Sesji.