Rejestracja pojazdu zabytkowego

Dokonywanie rejestracji pojazdu zabytkowego poprzez wydawanie dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych zabytkowych tablic rejestracyjnych za opłatą.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel. 89 523 28 81, 89 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu i jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie) lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego,
 • uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • dowód odprawy celnej przewozowej lub dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeżeli pojazd został sprowadzony z  zagranicy),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • tablice rejestracyjne albo oświadczenie właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,
 • dowód uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej (jeżeli pojazd został sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r.), 
 • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu.

Ważne informacje

 • Dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, wymagane są dla nabytego wewnątrzwspólnotowo i niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), lub samochodu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1) podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" albo samochodu specjalnego  (kategoria homologacyjna M1 i N1).
 • W przypadku braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub oryginału dowodu odprawy celnej pojazd może zostać warunkowo zarejestrowany po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie sprzeda pojazdu, a dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dowód odprawy celnej dostarczy do urzędu najpóźniej przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Wymóg tłumaczenia nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego. Organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

 • 180 zł - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 130 zł - w przypadku motocykli, przyczep, ciągników rolniczych, motorowerów (tablica motocyklowa zabytkowa, jeżeli motorower posiada odpowiadające tej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia),
 • 110 zł - w przypadku motorowerów (tablica motorowerowa).

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazd

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Rejestracja lub odmowa rejestracji pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację i pozytywnej weryfikacji dokumentów organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w naszym urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

 

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał dowodu tożsamości (do wglądu),
 • aktualna polisa OC (do wglądu),
 • pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.