Rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego w kraju

Dokonywanie rejestracji pojazdu poprzez wydawanie dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych za opłatą.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel. 89 523 28 81, 89 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o rejestrację — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika (jeżeli była wydana),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (jeżeli jest wymagane),
 • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu.

Ważne informacje

 • W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu, umowa zamiany, umowa o zniesienie współwłasności).
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Opłata administracyjna:

 • 160 zł - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120 zł - przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 110 zł - w przypadku motorowerów,
 • 66,50 zł - w przypadku rejestracji pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydawania pozwolenia czasowego,
 • 80 zł - w przypadku rejestracji pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego i wydaniem pozwolenia czasowego.

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazd

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Rejestracja lub odmowa rejestracji pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rejestracji czasowej pojazdu (w przypadku wymiany tablic rejestracyjnych lub pozostawieniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych i wydaniu  pozwolenia czasowego) na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w naszym urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

Rejestracji  pojazdu (w przypadku zachowania dotychczasowych numerów rejestracyjnych) poprzez legalizację dotychczasowych tablic rejestracyjnych i dokonaniu adnotacji o złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, zamawiając w tym czasie nowy dowód rejestracyjny.

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane),
 • oryginał dowodu tożsamości (do wglądu),
 • aktualna polisa OC (do wglądu),
 • pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.