Rejestracja pojazdu marki "SAM"

Dokonywanie rejestracji pojazdu marki „SAM” poprzez wydawanie dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych za opłatą.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  89 523 28 81, 89 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek — czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. Załączniki:
 • oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (wydaje się za opłatą i po przejściu badania potwierdzającego spełnienie odpowiednich warunków czy wymagań technicznych pojazdu przeprowadzone przez uprawnioną jednostkę),
 • zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów potwierdzające umieszczenie na pojeździe numeru nadwozia, podwozia lub ramy,
 • zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów potwierdzające wykonanie i umieszczenie na pojeździe tabliczki zastępczej,
 • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu.

Ważne informacje

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

 

Opłaty

 • 160 zł - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120 zł - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 110 zł - w przypadku motorowerów.

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazdu

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Rejestracja lub odmowa rejestracji pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rejestracji czasowej pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w naszym urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

 

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał dowodu tożsamości (do wglądu)
 • aktualna polisa OC (do wglądu)
 • pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.