Rejestracja czasowa pojazdu

Dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu poprzez wydawanie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych, za opłatą.

Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:

 1. wywozu pojazdu za granicę,
 2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Rejestracji czasowej pojazdu w celu przeprowadzenia badania technicznego dokonuje starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Czasowej rejestracji może dokonać również organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP.

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  89 523 28 81, 89 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • dowód własności pojazdu (jeżeli jest wymagany),
 • dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • dowód odprawy celnej przewozowej lub dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeżeli jest wymagany),
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (jeżeli jest wymagane),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód uiszczenia opłaty za czasową rejestrację pojazdu.

Ważne informacje

 • Dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, wymagane są dla nabytego wewnątrzwspólnotowo i niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), lub samochodu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1) podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" albo samochodu specjalnego  (kategoria homologacyjna M1 i N1).
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Wymóg tłumaczenia nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego. Organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, dla których kody nie zostały określone w załączniku Ido dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
 • Rejestrując czasowo pojazd zakupiony za granicą, należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu sprowadzonego.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyn, nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Czasowa rejestracja (przejazd pojazdu na terytorium RP związany z zakupem lub badaniem technicznym pojazdu):

 • 61 zł - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 39,75 zł - w przypadku przyczep i naczep,
 • 36,75 zł - w przypadku motorowerów, motocykli, pojazdów samochodowych innych.

 

Czasowa rejestracja (wywóz pojazdu za granicę):

 • 111 zł - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 64,75 zł - w przypadku przyczep i naczep, motocykli, pojazdów samochodowych innych,
 • 54,75 zł - w przypadku motorowerów.

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: czasowa rejestracja pojazdu.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Rejestracja lub odmowa rejestracji pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o czasową rejestrację i pozytywnej weryfikacji dokumentów organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni.

Po upływie terminu czasowej rejestracji tymczasowe tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem wywozu pojazdu za granicę.  

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.