Radni uchwalili budżet Powiatu na 2018 rok

Rekordowo wysoki, bo sięgający 150 mln zł po stronie wydatków budżet Powiatu Olsztyńskiego uchwalili radni podczas przedświątecznej Sesji Rady Powiatu w Olsztynie. Pula środków przeznaczonych na inwestycje jest prawie o połowę większa niż w 2017 roku.

Ostatnia sesja w roku rozpoczęła się uroczystym akcentem. Starosta olsztyński wraz z przewodniczącym Rady Powiatu wręczyli statuetkę "Przyjaciela Warmii" Joannie Posoch, założycielce Lawendowego Pola w Nowym Kawkowie. Następnie panie z zespołu Pokolenia z Biesala wykonały krótki program artystyczny składający się z tradycyjnych kolęd i pieśni ludowych.

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie budżetu na 2018 rok. Wcześniej została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034. Nie obyło się bez dyskusji. Zastrzeżenie kilku radnych budził punkt zakładający finansowanie ze środków Powiatu modernizacji Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Ostatecznie większością głosów uchwała została przegłosowana. Podobnie jak budżet. Tu za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.

Dochody budżetu Powiatu kształtują się w wysokości 140 mln zł. Wydatki mają wynieść 150 mln zł, przy czym na inwestycje radni przeznaczyli aż 48,5 mln zł. To o połowę więcej niż w roku bieżącym. - Planując budżet staraliśmy się jak najwięcej środków wygospodarować na modernizację dróg powiatowych. Na ten cel przeznaczamy 65% wydatków majątkowych, co stanowi kwotę 31,7 mln zł - mówi starosta Małgorzata Chyziak. - Na wysokiej pozycji pod względem ilości środków są zadania związane z pomocą społeczną i rodziną, czyli te realizowane przez domy pomocy społecznej, domy dla dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp. Tu trafi 42 % wydatków bieżących, czyli 43 mln zł. Z kolei na oświatę mamy 30,7 mln zł - wylicza starosta.

Wśród największych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in. przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Piotraszewo i Węgój), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Kruzy, Dworzec) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Jonkowo, Klebark Wielki do DK 16), a także projekt "e-mapa 2", budowa hali sportowej w Biskupcu, utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i rozbudowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu powiatowym w Biskupcu.

Deficyt w budżecie został przewidziany na 10,6 mln zł, ma on zostać pokryty z kredytu. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej, oceniając go m.in. pod względem zgodności z prawem. - Dochowano staranności w planowaniu dochodów. Budżet zakłada zachowanie płynności w oparciu o zaliczkowanie z budżetu unijnego - czytał przewodniczący Jerzy Laskowski.

Starosta olsztyński podziękowała radnym za przyjęcie zaplanowanego przez Zarząd budżetu Powiatu na 2018 rok. - To dobrze, że dyskutujemy i mamy różne zdania. Ważne jest jednak, żebyśmy myśląc o dobru powiatu spotykali się gdzieś pośrodku i wspólnie ustalali priorytety - podsumowała głosowanie Małgorzata Chyziak.