Praca dla lekarza ginekologii i położnictwa

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ginekologii i położnictwa w tutejszym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz koordynowanie tym oddziałem.

Oferty należy składać do dnia 20.04.2020r. do godz. 9:00  w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020r.  o godz. 10:00 w siedzibie Szpitala. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie szpitala przy ul. Armii Krajowej 8 w Biskupcu, w pok nr 1150. Istnieje możliwość przesłania szczegółowych warunków konkursu drogą elektroniczną. Prośby o dokumentację należy kierować na adres: info@szpital-biskupiec.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń. Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Telefon kontaktowy: 89 715 62 91 - Główny Specjalista ds. Administracyjnych i Obsługi Umów Kontraktowych, 89 715 62 07 - sekretariat.