Powiat myśli strategicznie

Powiat Olsztyński ma Strategię Rozwoju na najbliższe 9 lat. To pierwsze takie opracowanie, które nakreśla cele i kierunki działań powiatu w perspektywie długofalowej. Dokument został przyjęty 27 stycznia 2017 r. podczas XXI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie.

Głównym założeniem było stworzenie dokumentu, którego treść byłaby żywa, aktualna i wynikała z faktycznych potrzeb mieszkańców. Z tego też powodu do pracy zostało zaproszonych wiele środowisk. – Zależało nam na rzetelnym opracowaniu wizji w oparciu o głos mieszkańców, którzy wiedzą, czego potrzebują, czego im brak i jak widzą przyszłość miejsca, w którym żyją i pracują. Zaprosiliśmy do współpracy władze 12 naszych gmin oraz miasta Olsztyna, a także przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, instytucje kultury i osoby prywatne. Z dokumentu mogą skorzystać w szczególności mieszkańcy i przedsiębiorcy, ponieważ wyznaczenie kierunków rozwoju powiatu może pomóc np. w planowaniu przyszłości firmy. Ten dokument ma służyć ludziom – przekonuje starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Punktem wyjścia do formułowania wizji rozwoju Powiatu była diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej. - Wyłania się z niej obraz powiatu, w którym widoczne jest znaczne ożywienie gospodarcze z tendencją wzrostową. Widać stale rosnącą liczbę mieszkańców, organizacji pozarządowych i coraz szybszy rozwój infrastruktury sieciowej. Zauważalne jest też jednak zróżnicowane tempo rozwoju gmin powiatu olsztyńskiego – mówi Maciej Felski, prezes spółki 40 NET, która przygotowała opracowanie. – W oparciu o diagnozę i wyniki konsultacji społecznych zdefiniowana została wizja Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego: „Powiat olsztyński atrakcyjnym miejscem zamieszkania i inwestowania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem”. Określiliśmy też cel główny Strategii: „Wzrost atrakcyjności powiatu dla mieszkańców i inwestorów poprzez zrównoważony rozwój oparty o funkcjonalność przestrzenną”.

Jak samorząd zamierza podnieść atrakcyjność powiatu? - Kluczowymi elementami warunkującymi atrakcyjność inwestycyjną są dostępność transportowa, zasoby pracy, chłonność rynku, infrastruktura gospodarcza i społeczna, poziom rozwoju gospodarczego, stan środowiska naturalnego, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność wobec inwestorów. Nasze działania skoncentrują się zatem na modernizacji i dostosowywaniu do potrzeb infrastruktury drogowej i okołodrogowej  poprzez budowę oraz wspieranie systemu komunikacji zintegrowanego z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna, polepszenie standardu nawierzchni dróg na jezdniach i chodnikach, usprawnienie systemu sieci dróg na terenie powiatu oraz budowę tras i ścieżek rowerowych. Chcemy wspierać działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach indywidualnych, promować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także tworzyć warunki do rozwoju działalności gospodarczej, w szczególności bazującej na usługach i produktach lokalnych oraz zasobach tradycyjnych i ekologicznych - tłumaczy Małgorzata Chyziak, zapowiadając również zmiany w samej administracji powiatu. – Zamierzamy wdrożyć nowoczesne metody zarządzania, innowacyjne technologie w zakresie obsługi mieszkańców i inwestorów, wprowadzić standardy obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, powołać pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami i zintensyfikować współpracę  samorządu z organizacjami „trzeciego sektora”. Przyjęcie Strategii Rozwoju daje możliwość optymalnego wykorzystania zasobów Powiatu do realizacji zadań najbardziej potrzebnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego. Program jest spójny z opracowaniami strategicznymi szczebla regionalnego oraz krajowego.

Podczas pierwszego w nowym roku posiedzenia Radni przyjęli także projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym.

W trakcie Sesji radna Elżbieta Samorajczyk poinformowała Radę Powiatu o swojej rezygnacji z członkostwa w klubie PSL, a radny Henryk Goździcki o zawieszeniu swojej działalności w tymże klubie. W odpowiedzi na sytuację, opozycyjny klub Nasz Powiat złożył wniosek o zwołanie Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w trybie nadzwyczajnym, w porządku której znalazłyby się wnioski o odwołanie radnej Alicji Wąsik z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu w Olsztynie oraz Małgorzaty Chyziak z funkcji starosty olsztyńskiego. – Chcemy oczyścić atmosferę niepewności i sprawdzić, czy koalicja PSL-PO z domieszką PiS ma większość do prawidłowego sprawowania władzy – argumentował radny Andrzej Abako.

- Każdy radny ma prawo złożyć wniosek. Jeżeli istnieje potrzeba, by sprawdzić, czy koalicja dobrze pracuje, to można to zrobić. W Radzie Powiatu jest 25 radnych, którzy demokratycznie pracują na rzecz mieszkańców powiatu. A co do dzisiejszego wniosku opozycji, cóż, sytuacja rozwija się dynamicznie. Ciąg dalszy sprawy nastąpi na kolejnej sesji – podsumowuje starosta Małgorzata Chyziak.

Janusz Dembiński dotychczasową współpracę koalicji ocenia pozytywnie. – Jako klub PO jesteśmy zadowoleni ze współpracy w ramach koalicji z PSL. Liczymy na to, że koalicję oraz większość uda nam się utrzymać.