Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 147/13

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 147/13 w dniu 9 października 2013 roku.

Porządek obrad:
1. Realizacja budżetu Powiatu.
2. Sprawy oświatowe.
3. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
4. Sprawy inwestycyjne.
5. Sprawy drogowe.
6. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
7. Korespondencja bieżąca.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.