Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ.

02.05.2024

Powiat Olsztyński uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt: „Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ”, którego realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

 

Celem projektu jest wzmocnienie i usprawnienie systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Olsztyńskiego, w okresie od maja 2024 roku do kwietnia 2028 roku, poprzez specjalistyczne działania służące profesjonalizacji oraz deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej. Projekt skierowany jest do 257 osób, wsparciem objęte zostaną następujące grupy odbiorców: osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, w tym osoby usamodzielniane, rodziny zastępcze, otoczenie (o ile jego udział będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia podstawowej grupy docelowej), kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kadra PCPR w Olsztynie.

 

Działania merytoryczne zaplanowane w projekcie ,,Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją” podzielone zostały na 10 zadań tj.:

  1. Promocja rodzicielstwa zastępczego,
  2. Szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych,
  3. Wsparcie specjalistyczne opiekunów zastępczych,
  4. Szkolenia opiekunów zastępczych,
  5. Wsparcie specjalistyczne pieczy zastępczej,
  6. Wsparcie edukacji pieczy zastępczej,
  7. Szkolenia wzmacniające potencjał kadry pieczy zastępczej,
  8. Wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia,
  9. Adaptacja Sali Szkoleniowo – Specjalistycznej w PCPR Olsztyn,
  10. Wyposażenie Sali szkoleniowo – specjalistycznej w PCPR Olsztyn.

 

Szczegółowe działania zaplanowane w ramach w/w zadań ukierunkowane są na profesjonalizację rodzicielstwa zastępczego, kompleksowe wsparcie opiekunów zastępczych, osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, szkolenie kadry PCPR w Olsztynie, a przede wszystkim wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz upowszechnianie i promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

 

Numer projektu: FEWM.09.09-IZ.00-0002/23

Łączna kwota projektu wynosi: 5 077 595,37 zł.

Dofinansowanie z UE: 4 315 956,06 zł.

Współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa: 496 169, 31 zł.

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie