Otwarty Konkurs Ofert - wyniki

20 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie dokonał wyboru oferty w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu”. Wybrano ofertę Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec.

Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu w Olsztynie planuje przeznaczyć dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie: 1 444 034,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery i 00/100).

Przedmiotowa oferta była jedyną ofertą złożoną w ramach Otwartego Konkursu ofert.