Otwarty Konkurs Ofert - ochrona zabytków

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

Konkurs przewiduje dotację na wsparcie działań mających na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego. Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 20 000 zł. 


Wsparcie finansowe zadania publicznego przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków możliwe będzie po przedstawieniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pozostałych przypadkach wymagane będzie przedstawienie zgody właściciela/zarządcy.

Zadanie musi zostać wykonane w roku 2021. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami można składać do dnia 24 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn w godzinach pracy urzędu.  Decyduje data wpływu do  Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Szczegóły w dołączonych dokumentach:

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 2021

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego