Otwarty Konkurs Ofert na 2015

Zarząd Powiatu w Olsztynie
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie w roku 2015.














I. Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pózn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

  3. Uchwała nr III/33/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


II. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych na rzecz wspólnoty mieszkańców powiatu, zwłaszcza w zakresie zwiększenia aktywności, kultury i edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu przy współpracy różnych środowisk dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych.

III. Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2015:

W ramach konkursu przewidziane zostały następujące rodzaje zadań oraz wysokość dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

  1. zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego;


> Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 20 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 20 000 zł

2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

  1. organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości;


Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 2 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 2 000 zł

3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport:

  1. popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności (planowana wysokość środków: 1 500 zł);

  2. promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii (wysokość środków: 1 500 zł);


Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 3 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 4 500 zł

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

  1. promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;


Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 6 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 7 308 zł

5. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

  1. udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (wysokość środków: 48 000 zł)

  2. udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, będących repatriantami z terenów wschodnich (wysokość środków: 25 000 zł)


Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 73 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 48 000 zł

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  1. impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 3 000 zł);

  2. działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 6 000 zł);

  3. impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych (wysokość środków: 10 000 zł.);

  4. działania lub impreza lub cykl imprez, o zasięgu co najmniej powiatowym, mające na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, popularyzacje i prezentację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wysokość środków: 10 000 zł);


Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 29 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 38 500 zł

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

  1. impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej;


Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 5 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 5 000 zł

8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

  1. działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 3 000 zł)

  2. działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego (wysokość środków: 5 000 zł);


Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 8 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 10 000 zł

9. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ar.3 ust. 3 w zakresie określonym ustawą:

  1. impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi.


Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 3 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 3 000 zł

IV. Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2015:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań publicznych została uchwalona w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2015 r. i wynosi ogółem 149 000,00 zł.

V. Adresat konkursu:

  1. Organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

  2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póz. zm.).


VI. Termin i miejsce realizacji zadania:

  1. Zadanie musi zostać wykonane w roku 2015.

  2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania, sprawozdanie z wykonania zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.

  3. Miejscem realizacji zadania jest teren Powiatu Olsztyńskiego.


VII. Warunki realizacji zadania:

  1. Uchwała Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert określająca wykonawców i kwoty dofinansowania.

  2. Umowa, zawarta w formie pisemnej, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego wraz z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem zadania.

  3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z zobowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

  4. Zadanie powinno mieć zasięg obejmujący obszar powiatu olsztyńskiego. Adresatami zadania w przeważającym stopniu powinni być mieszkańcy powiatu olsztyńskiego.

  5. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:

    1. złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

    2. złożonego z inicjatywy własnej zgodnie z art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



  6. W okresie realizacji zadania Oferent może dokonywać przeniesień wydatków finansowych z dotacji między poszczególnymi pozycjami kosztorysu na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem spełnienia łącznie poniższych warunków :

    1. suma przesunięć nie może przekraczać 10% środków dotacji

    2. środki nie mogą zwiększać wartości wydatków na wynagrodzenia.



  7. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach dotyczących kosztorysu, harmonogramu zadania, zmian kadrowych itp., zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy.

  8. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy Oferent ma obowiązek pisemnego powiadomienia o swojej decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.

  9. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien jest przedstawić:

    1. zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem z oferty) podpisane przez osoby upoważnione,

    2. w przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej: zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione – w przypadku wprowadzenia konieczności zmian w związku z aktualizacją kosztorysu,

    3. oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.



  10. Na koszt realizacji zadania mogą się składać:

    1. dotacja z budżetu Powiatu Olsztyńskiego,

    2. środki finansowe, które zapewnia Oferent (ze wskazaniem pozyskania z różnych źródeł, wymienionych w ofercie i umowie),

    3. wkład osobowy – udokumentowany,

    4. wkład rzeczowy (tj. np.: bezpłatne użyczenie sali, bezpłatny transport, nagrody fundowane przez sponsorów itp.) wykorzystywany do realizacji zadania. Wkład rzeczowy będzie promowany przez Komisję Konkursową dodatkowymi punktami.



  11. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr, poz. 1118 z późn. zm.) w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji powierzonego zadania.

  12. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia we własnej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

  13. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.

  14. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.

  15. Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanego zadania z podaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji,

  16. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.

  17. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego

  18. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

  19. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu zadania lub wycofać ofertę.

  20. Komisja Konkursowa może odmówić rekomendowania podmiotu wyłonionemu w konkursie do przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.


VIII. Termin i miejsce składania ofert:

  1. Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 9 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn w Sekretariacie Starosty Olsztyńskiego (2 piętro, pokój 207). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi teleadresowymi Oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2015”.


IX. Warunki składania ofert:

  1. 1. Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu, sporządzonym w języku polskim, na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

  2. 2. Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji.

  3. 3. Do oferty należy dołączyć (załączniki wymagane):

    1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

    2. Dokument, z którego wynika zakres prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej w przypadku, jeśli Oferent w ramach składanej oferty przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania.

    3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

    4. W przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.




X. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

  1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.

  2. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zgodnie z kryteriami wymienionymi w Kwestionariuszu Oceny Formalnej Ofert. Oferty spełniające wymogi przekazywane są do Komisji Konkursowej.

  3. W razie braków formalnych poinformowany podmiot, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, może uzupełnić ofertę o w/w braki.

  4. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja Konkursowa, której tryb powołania oraz zasady działania, a także szczegółowe kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym Programie współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

  5. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi Powiatu w Olsztynie wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji.

  6. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym będzie:

    1. oceniała możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację: atrakcyjność i cykliczność imprezy; efektywność, dostępność dla odbiorców oraz zasięg działań;

    2. oceniała kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

    3. oceniała proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

    4. oceniała wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

    5. oceniała udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

    6. uwzględniała analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków



  7. Komisja Konkursowa będzie przyznawała ofertom określoną liczbę punktów. Oferty rekomendowane do wsparcia finansowego muszą uzyskać min. 65% maksymalnej liczby punktów.

  8. Członkowie Komisji Konkursowej mogą przyznać dodatkowo maksymalnie 10 punktów za wykazanie w ofercie realizacji zadań, w obrębie których będą działania tworzące partnerstwa wielosektorowe.

  9. Po dokonaniu oceny Komisja konkursowa sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując oferty najkorzystniejsze, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w zakresie poszczególnych zadań do finansowania lub współfinansowania z budżetu Powiatu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów zostaje przekazane Zarządowi Powiatu.

  10. 10. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu z oceną Komisji Konkursowej, rozstrzyga, w drodze uchwały, Otwarty Konkurs Ofert podając informacje o zleceniu realizacji danego zadania wraz z kwotą przyznanej dotacji. W Otwartym Konkursie Ofert, w ramach jednego zdania publicznego, może być wybrana więcej niż jedna oferta.

  11. Po zakończeniu procedury konkursowej Zarząd Powiatu ogłosi informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieści wyniki na stronie internetowej: www.powiat-olsztynski.pl.

  12. Wybór ofert nastąpi w terminie 40 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.


XI. Postanowienia końcowe:
Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:

  1. braku ofert,

  2. gdy wnioskowana dotacja przewyższa kwotę środków finansowych przeznaczonych na współfinansowanie danego zadania w danym roku.





Wydział merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi:
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 105
tel. 89 523 28 80
e-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl
strona internetowa: www.powiat-olsztynski.pl
Pracownicy odpowiedzialni:
Barbara Guga – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Sławomir Lech – inspektor, Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej