Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych

To dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych z powiatu olsztyńskiego – Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych. Na ten cel przeznaczono 149 tys. zł. 

- Na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonuje wiele stowarzyszeń, które robią naprawdę ciekawe i wartościowe projekty. Chcemy im pomóc w realizacji kolejnych działań, które posłużą mieszkańcom powiatu. Mogą one dotyczyć np. sportu, kultury, czy edukacji obywatelskiej. Istotne jest, by wpływały na podniesienie jakości życia w powiecie. Najciekawsze projekty wesprzemy finansowo – mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Wysokość dotacji na realizację poszczególnych kategorii zadań jest różna. Na pomoc społeczną, w tym wsparcie rodzin i osobób w trudnej sytuacji życiowej przewidzianych zostało 20 tys. zł, na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych - 2 tys. zł, na ochronę i promocję zdrowia - 3 tys. zł., na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - 6 tys. zł, na naukę i zadania oświatowe - 48 tys. zł.
Najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania związane z kulturą, sztuką i ochroną dziedzictwa narodowego - w sumie 54 tys. zł, przy czym np. na prezentacje amatorskich grup teatralnych można pozyskać 3 tys. zł, na promocję rzemiosła artystycznego - 6 tys. zł, na imprezę chóralną - nawet 10 tys. zł. i tyle samo na popularyzację lub rewitalizację dóbr kultury. Na ochronę zabytków zaplanowanych zostało 25 tys. zł. Szansę na wsparcie mają też organizatorzy imprez sportowych - 5 tys. zł oraz działań proekologicznych - 8 tys. zł. Na zadania na rzecz utrzymania i rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi Powiat przeznaczył 3 tys. zł.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert będzie brała pod uwagę nie tylko atrakcyjność merytoryczną projektów, ale też to, czy zadanie w całości byłoby wykonane w 2016 roku. Ważne też jest, aby przeważająca część realizacji odbyła się na terenie powiatu olsztyńskiego.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny złożyć ofertę najpóźniej do 12 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie - osobiście w sekretariacie (pokój 207) lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn. W przypadku wysyłki pocztowej brana będzie pod uwagę data wpływu dokumentu do urzędu.

Szczegółowe informacje i druki do pobrania:
Uchwała Zarządu_Otwarty Konkurs Ofert na rok 2016_Zalacznik
Wzór oferty realizacji zadania publicznego_Otwarty Konkurs Ofert 2016
WZÓR_Sprawozdanie czesciowe_koncowe_Aktualne