Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych przy współpracy i na rzecz mieszkańców powiatu, w szczególności w zakresie sportu, kultury, edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu olsztyńskiego dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych.

Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2022:

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

  1. Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 20 000 zł.


2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

  1. Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 10 000 zł.


3) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

  1. Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 60 000 zł.


4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  1. Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 130 000 zł.
   Wsparcie finansowe zadania publicznego przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków możliwe będzie po przedstawieniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pozostałych przypadkach wymagane będzie przedstawienie zgody właściciela/zarządcy.

 

  1. Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery lub inne działania i przedsięwzięcia mieszczące się w w/w obszarze.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 33 000 zł.


5) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

  1. Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 3 000 zł.

 

  1. Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 5 000 zł.

 

  1. Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 10 000 zł.


6) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

  1. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku: 15 000 zł.Oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć  w terminie do 25 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Olsztynie_Otwarty Konkurs Ofert 2022
Oferta realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego