Otwarty Konkurs Ofert

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 3. Uchwała Nr XXXVI/349/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


 

II. Cel  konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych przy współpracy i na rzecz mieszkańców powiatu, zwłaszcza w zakresie sportu, kultury, edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu olsztyńskiego dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych.

 

III. Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację                    w roku 2019:


W ramach konkursu przewidziane zostały następujące rodzaje zadań oraz wysokość dotacji  na wsparcie ich realizacji:

 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

1) Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego;

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego: 20 000 zł.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w 2018 roku: 5 000 zł.

 

2. Ochrona i promocja zdrowia:

1) Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności

(planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 1 500 zł);

2) Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii (planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 1 500 zł);

Łączna wysokość środków na wsparcie realizacji zadań publicznych: 3 000 zł.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w 2018 roku: 3 000 zł.

 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych;

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego: 8 000zł.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w 2018 roku: 8 000 zł.

 

4. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

1) Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego: 48 000zł.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w 2018 roku: 48 000 zł.

 

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) Impreza, cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym

(planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 30 000 zł);

2) Wspieranie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim

(planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania:10 000 zł)

3) Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego

(planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 25000 zł);

Łączna wysokość środków na wsparcie realizacji zadań publicznych: 65 000zł.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w 2018 roku: 65 000 zł.

Wsparcie finansowe zadania określonego w pkt 5.3, tj. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru możliwe będzie po przedstawieniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pozostałych przypadkach wymagane będzie przedstawienie zgody właściciela/zarządcy.

 

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1) Impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej;

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego: 10 000zł.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w 2018 roku: 10 000 zł.

W ramach zadania publicznego przewiduje się możliwość wsparcia finansowego organizacji imprez i  zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym (Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego, eliminacje powiatowe) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych realizowanych zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego z zachowaniem terminarza i regulaminów imprez.

 

7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

1) Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego

(planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 3 000 zł)

2) Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego

(planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 5 000 zł);

Łączna wysokość środków na wsparcie realizacji zadań publicznych: 8 000zł.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w 2018 roku: 8 000 zł.

 

8. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 w zakresie określonym ustawą:

1) Realizacja działań i programów mających na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych;

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania publicznego: 2 000zł.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w 2018 roku: 2 000 zł.

 

IV. Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2019:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji w/w zadań publicznych została uchwalona w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2019 r. i wynosi ogółem 164 000,00 zł.

 

V. Adresat konkursu:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową  związaną z  realizacją zadania objętego konkursem.

 

VI. Termin i miejsce realizacji zadania:

 1. Zadanie musi zostać wykonane w roku 2019.

 2. Czas realizacji zadania powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania, sprawozdanie z wykonania zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.

 3. Miejscem realizacji zadania w przeważającej części powinien być jest teren powiatu olsztyńskiego.


VII. Warunki realizacji zadania:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert określająca wykonawców i kwoty dofinansowania.

 2. Umowa, zawarta w formie pisemnej, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego wraz z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem zadania.

 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z zobowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 4. Zadanie powinno mieć zasięg obejmujący w przeważającej części obszar powiatu olsztyńskiego. Adresatami zadania w przeważającym stopniu powinni być mieszkańcy powiatu olsztyńskiego.

 5. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:


1) złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) złożonego z inicjatywy własnej zgodnie z art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach dotyczących kosztorysu, harmonogramu zadania, zmian kadrowych itp., zachodzących przy realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy.

 2. W  przypadku  odstąpienia  od  podpisania  umowy Oferent ma obowiązek  pisemnego powiadomienia o swojej decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o  przyznaniu dotacji.

 3. Oferent przystępujący do zawarcia umowy w przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej powinien przedstawić:


1) zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze  względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem z oferty) podpisany przez osoby upoważnione (o ile dotyczy),

2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione – w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w związku z aktualizacją kosztorysu.

 1. Na  koszt  realizacji  zadania mogą się składać:


1) dotacja z budżetu Powiatu Olsztyńskiego,

2) środki finansowe własne,

3) środki finansowe pochodzące z innych źródeł ze wskazaniem podmiotów dotujących oraz wysokością przyznanej dotacji,

4) wkład osobowy – udokumentowany,

5) wkład rzeczowy wykorzystywany do realizacji zadania.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24  kwietnia  2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

 2. Wkład osobowy, w tym praca społeczna członków organizacji pozarządowej i świadczeń wolontariuszy podlega rozliczeniu.

 3. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia we własnej ewidencji księgowej środków  otrzymanych  na  realizację zadania.

 4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania  umowy na realizację zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie  z kosztorysem.

 5. Dotacja z budżetu powiatu przyznana na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym nie może być wydatkowana na:


1) pokrycie deficytu w związku ze zrealizowanymi wcześniej przedsięwzięciami;

2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

3) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym (nie dotyczy stypendiów, o których mowa w ogłoszeniu) lub prawnym,

4) działalność polityczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych lub religijną.

 1. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.

 2. Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanego zadania z podaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji,

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.

 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu zadania lub wycofać ofertę.

 5. Komisja Konkursowa może odmówić rekomendowania podmiotu wyłonionemu w konkursie do przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

 6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.


 

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2019 r.  w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, Sekretariat Starosty Olsztyńskiego (2 piętro, pokój 207) lub Biuro Obsługi Interesanta (parter).  Decyduje data wpływu do  Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

 

IX. Warunki składania ofert:

 1. Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu, sporządzonym w języku polskim.

 2. Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji.

 3. Do oferty należy dołączyć (załączniki wymagane):


1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru/ewidencji lub wydruk ze strony internetowej: www.ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwanie podmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

3) W przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

 

X. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.

 2. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 3. W razie braków formalnych poinformowany podmiot, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, może uzupełnić ofertę o w/w braki.

 4. Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w sytuacji gdy wnioskowana dotacja przewyższa kwotę środków finansowych przeznaczonych na współfinansowanie danego zadania w danym roku oraz nieuzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie.

 5. Oferty spełniające wymogi formalne przekazywane są do Komisji Konkursowej, która dokonuje oceny merytorycznej ofert. Tryb powołania oraz zasady działania, a także szczegółowe kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym Programie współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 6. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi  Powiatu w Olsztynie wykaz ofert, które  rekomenduje do udzielenia dotacji.

 7. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym będzie:


1) oceniała możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację: atrakcyjność i cykliczność imprezy; efektywność, dostępność dla odbiorców oraz zasięg działań;

2) oceniała kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) oceniała proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

4) oceniała wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

5) oceniała udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

6) uwzględniała analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 1. Komisja Konkursowa będzie przyznawała ofertom określoną liczbę punktów. Oferty rekomendowane do wsparcia finansowego muszą uzyskać min. 65% maksymalnej liczby punktów.

 2. Po dokonaniu oceny Komisja konkursowa sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując oferty najkorzystniejsze, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w zakresie poszczególnych zadań. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku gdy liczba ofert rekomendowanych do realizacji jest większa niż środki finansowe przewidziane do przekazania na realizację zadań publicznych, o skierowaniu oferty do realizacji decyduje Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Komisji. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów zostaje przekazane Zarządowi Powiatu.

 3. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu z oceną Komisji Konkursowej, rozstrzyga, w drodze uchwały, Otwarty Konkurs Ofert podając informacje o wsparciu realizacji danego zadania wraz z kwotą przyznanej dotacji. W Otwartym Konkursie Ofert, w ramach jednego zdania publicznego, może być wybrana więcej niż jedna oferta.

 4. Po zakończeniu procedury konkursowej Zarząd Powiatu ogłosi informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieści wyniki na stronie internetowej - link.

 5. Wybór ofert nastąpi w terminie 40 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.


 

XI. Wkład własny:

 1. Oferent, przy realizacji zadania publicznego, zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitej wartości realizacji danego zadania.

 2. Wkład własny może być wyrażony poprzez środki finansowe własne lub wkład osobowy, w tym pracę społeczną członków organizacji pozarządowej i świadczeń wolontariuszy.

 3. Wkład własny mogą stanowić środki przyrzeczone przez inne podmioty lub środki wniesione przez inne podmioty w sytuacji złożenia oferty wspólnej. Do oferty należy załączyć umowy, umowy partnerskie, promesy lub inne dokumenty z określeniem formy i wyliczeniem wniesionego wkładu.

 4. W przypadku nie otrzymania dotacji z zewnętrznych źródeł, określonych w ofercie, wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Olsztyńskiego zostanie pomniejszone proporcjonalnie.


 

XII Postanowienia końcowe:

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:

 1. braku ofert,

 2. gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu,


 

Wydział merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 105

tel. 89 523 28 80

e-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl

strona internetowa: www.powiat-olsztynski.pl

Pracownicy odpowiedzialni:

Barbara Guga – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Sławomir Lech – inspektor, Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z wykonania zdania publicznego - DOC

Oferta realizacji zadania publicznego - DOC