Odbiór prawa jazdy

 

Sprawę załatwisz podczas wizyty w urzędzie

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 16, 18

tel. 89 521 05 22, 89 521 05 24

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Wymagane dokumenty

 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku wymiany prawa jazdy lub rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Ważne informacje 

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia osobiście osoba odbierająca prawa jazdy lub pełnomocnik.
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Opłata administracyjna: 100 zł za wydanie prawa jazdy.

Opłatę dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003 (tytuł: opłata za wydanie prawa jazdy).

Opłata skarbowa: brak.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Olsztynie dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać dokument tożsamości. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.