Obowiązek zakrywania ust i nosa

Zgodnie z opublikowanym 15.04.2020 w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Rady Ministrów od 16.04.2020 do odwołania w miejscach ogólnodostępnych trzeba zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
 

 

 

Nakaz obowiązuje: • w środkach publicznego transportu zbiorowego i w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie


 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach


 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny


 • w obiektach handlowych lub usługowych, na targowiskach


 • osoby bezpośrednio obsługujące klientów w budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy, obiektach handlowych. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 Nakaz nie obowiązuje: • w samochodzie, w którym przebywa 1 osoba lub 1 osoba z dzieckiem do ukończenia 4 r.ż.

 • dziecka do ukończenia 4 r.ż. 

 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej (stopień umiarkowany/ głęboki) lub niesamodzielności

 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub wykonującego zarobkowy przewóz osób, jeżeli kierujący jest oddzielony od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający zakażenie

 • duchownego podczas sprawowania obrzędu religijnego

 • żołnierza i funkcjonariusza wywiadu w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Organy uprawnione maja prawo żądać odkrycia ust i nosa u osoby legitymowanej, w celu identyfikacji lub weryfikacji jej tożsamości.


Szczegółowe informacje na temat obowiązku zasłaniania ust i nosa: kliknij

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienień stanu epidemii: 673-Rozporządzenie-15-kwietnia-2020r

Obowiązek zasłaniania ust i nosa  Zdejmowanie maseczki

sterylizacja maseczki  maseczka-MZ-PIS