Nowy formularz wniosku o stypendium

10 sierpnia rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów uzdolnionej młodzieży z powiatu olsztyńskiego. W tym roku obowiązuje nowy formularz, który trzeba wypełnić i złożyć wraz z załącznikami bezpośrednio i osobiście u koordynatora Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" (budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy placu Bema 5, w pokoju 237, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15). Nowy wniosek można pobrać tu: Fundusz Ziemi Olsztyńskiej wniosek


Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli jest ona niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi dokumentami (zaświadczenie o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu); zaświadczenia o dochodach powinny dotyczyć trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj – lipiec 2015 roku.

Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 2).
Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku ).
Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, „zgodność z oryginałem” dokumentów można potwierdzić w siedzibie Fundacji, okazując oryginał.

Stypendium naukowo-, sportowo- lub artystyczno-socjalne mogą otrzymać osoby osiągające dobre wyniki w nauce. – Chodzi o średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00. Przyszli stypendyści powinni być finalistami olimpiad, konkursów lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Warunkiem wsparcia jest też trudna sytuacja materialna. – Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, a to wynosi dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe 542 zł., a dla osoby w rodzinie 456 zł. Zatem kryterium dochodowym do złożenia wniosku o stypendium jest nie przekroczenie kwoty 1084 zł.netto  dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe i 912 zł. netto na osobę w rodzinie – wyjaśnia Joanna Rogowska, koordynator Fundacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 521 05 69.