Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych, wykonanie tabliczki znamionowej zastepczej

Wydanie zgody na nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej na pojazd do wyznaczonej stacji kontroli pojazdów.

 

Załatw sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  (89) 523 28 81, 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • dowód opłaty skarbowej za decyzję o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • oświadczenie, że pojazd jest pojazdem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”,
 • oświadczenie właściciela potwierdzające brak tabliczki znamionowej lub oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania potwierdzające brak tabliczki znamionowej,
 • dowód własności ramy lub podwozia pojazdu (w przypadku wymiany ramy, podwozia na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej),
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu (dotyczy kradzieży pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu),
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu (dotyczy pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przypadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu),
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego  albo podczas naprawy,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu i opinia rzeczoznawcy (dotyczy pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona).

Ważne informacje

 • Decyzję wyrażającą zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej wydaje się na wniosek właściciela pojazdu w przypadku braku, zniszczenia lub utraty tabliczki znamionowej lub w przypadku utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie cech identyfikacyjnych pojazdu.
 • W przypadku nabycia pojazdu, dla którego aktualny właściciel wnioskuje o wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych, do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Sprawę załatwia: właściciel pojazdu. 
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu lub pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

Opłata skarbowa: 10 zł za decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu.

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie zgody na nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych