Nabór członków Komisji - Otwarty Konkurs Ofert

Starosta Olsztyński ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych.

1) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych należy zgłaszać - na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – w terminie do dnia 15 października 2021 r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ok@powiat-olsztynski.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

3) Liczba osób wskazanych przez organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 3. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

4) Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej następujących ofert:

Działanie przewidziane do współfinansowaniaOrganizacja pozarządowaNazwa zadania/imprezy
Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiegoRzymskokatolicka Parafia Świętego Mikołaja w SętaluSętal 10

11 – 001 Dywity
Naprawa muru przykościelnego w Sętalu

 

5) Ocena merytoryczna złożonych ofert i ich zaopiniowanie może się odbyć w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz wskazanych adresów e-mail poszczególnych członków Komisji.

6) O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej członkowie zostaną poinformowani odrębnym pismem.

7) Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

8) Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej /o ile dotyczy/ na koszt własny członków.

9) W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie Starosty_Nabór członków Komisji Konkursowej_październik 2021

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone w ramach OKO 2021