Jest już konkurs ofert dla NGO’s

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań_ publicznych przewidzianych do sfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w 2012 r. Na zadania m.in. z dziedziny sportu, edukacji, zdrowia, czy kultury jest w budżecie około 170 tys. zł. Termin składania ofert upływa 10 lutego!

Organizacje pozarządowe już mogą zaczynać pisanie ciekawych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych do sfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w 2012 roku. Na zadania z takich dziedzin, jak imprezy sportowe, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, promocja twórczości amatorskiej, czy zbiórki żywności dla jednostek pomocy rodzinie w budżecie Powiatu jest około 170 tys. zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Biuro Obsługi Interesanta (parter) na wzorze oferty Powiatu Olsztyńskiego (formularz oferty w wersji elektronicznej można ściągnąć klikając na link na dole tej informacji). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką teleadresową oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2012".

Wzór formularza oferty i pełny tekst ogłoszenia konkursowego dostępne są poniżej w wersji elektronicznej, a także w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy pl. Bema 5 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej (pok. 105).

Wybór ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 105
tel. +48 89 523 28 80
      +48 89 521 05 36
e-mail:
ok@powiat-olsztynski.pl
Pracownicy odpowiedzialni:
Barbara Guga - dyrektor wydziału
Sławomir Lech - inspektor

Formularz oferty

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego