II Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

04.06.2024

Informujemy, że 12 czerwca 2024 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się II Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

 

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2023 oraz wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2023.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego za rok 2023.
 6. Podniesienie wynagrodzenia rodzinom zastępczym.
 7. Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego
  1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2023 rok,
  2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2023 rok,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olsztynie za 2023.
 8. Realizacja budżetu Powiatu:
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie,
 • zmiany w budżecie Powiatu na rok 2024.

 

  9. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039.

  10. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.

  11. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

  12. Zmiany w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

  13. Ustalenie opłat za usługi przewozowe wykonywane powiatowym transportem zbiorowym.

  14. Rozpatrzenie skargi.

  15. Prace komisji Rady Powiatu.

  16. Sprawy różne i wolne wnioski.

  17. Zamknięcie obrad Sesji.