Fundusz Ziemi Olsztyńskiej z absolutorium

Podczas ostatniego posiedzenia (30 czerwca) Rada Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej", po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, udzieliła Zarządowi absolutorium. W trakcie obrad została też powołana komisja rewizyjna na kolejny rok.

Fundacja FZO to organizacja pożytku publicznego, która dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Środki na stypendia naukowo–socjalne, sportowo-socjalne lub artystyczno-socjalne pochodzą z dotacji przekazywanej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego oraz darowizn starosty, radnych powiatowych i radnych miasta Biskupiec.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów skorzystać mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00
- są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi - 634 zł, a dla osoby w rodzinie - 514 zł); dochód nie może przekroczyć kwoty 1028 zł netto na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe - 1268 zł.
DSC09569 DSC09567
(zdjęcia z posiedzenia Rady Fundacji FZO w dniu 30 czerwca 2016r.)

WNIOSKI
Dokumenty można składać w terminie od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku. Kompletne wnioski  (do pobrania tu: WNIOSKI i na fanpage'u Fundacji) wraz z załącznikami należy kierować bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie FZO (budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237), od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15. Dokumenty wysłane pocztą lub przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę.
Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli jest ona niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte zaświadczeniami: - o dochodach z tytułu pracy
- o statusie bezrobotnego
- wyrokami alimentacyjnymi
- decyzjami dotyczącymi świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłków
- o ilości ha w gospodarstwie rolnym
- o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku (maj - lipiec 2016 r.)
- i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu.

Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS opinia dotycząca wniosku (cz. 2).
Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku).
Średnia ocen udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku wszelkie dokumenty można potwierdzić „za zgodność” w siedzibie Fundacji okazując oryginał.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji Joanna Rogowska (tel. 89 521 05 69).