Dotacje dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert. W ten sposób po raz kolejny zostaną wybrane organizacje, które w 2015 r. otrzymają z budżetu powiatu dotacje na realizację różnych przedsięwzięć. Kwota do podziału będzie większa niż w roku ubiegłym i wyniesie prawie 150 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych na rzecz wspólnoty mieszkańców powiatu, zwłaszcza w zakresie zwiększenia aktywności, kultury i edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu przy współpracy różnych środowisk dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań to 149 tys. zł.

Kto może ubiegać się o dotacje?
Organizacje pozarządowe oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaje zadań i kwota o jaką mogą ubiegać się organizacje pozarządowe:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

1) zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego;

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 20 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 20 000 zł

2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

1) organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości;

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 2 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 2 000 zł

3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport:

1) popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności (planowana wysokość środków: 1 500 zł);

2) promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii (wysokość środków: 1 500 zł);

Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 3 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 4 500 zł

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego:6 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 7 308 zł

5. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

1) udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (wysokość środków: 48 000 zł)

2) udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, będących repatriantami z terenów wschodnich (wysokość środków: 25 000 zł)

Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego:73 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 48 000 zł

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 3 000 zł);

2) działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 6 000 zł);

3) impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych (wysokość środków: 10 000 zł.);

4) działania lub impreza lub cykl imprez, o zasięgu co najmniej powiatowym, mające na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, popularyzacje i prezentację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wysokość środków: 10 000 zł);

Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 29 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 38 500 zł

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

1) impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej;

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 5 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 5 000 zł

8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

1) działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 3 000 zł)

2) działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego (wysokość środków: 5 000 zł);

Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 8 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 10 000 zł

9. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych                w ar.3 ust. 3 w zakresie określonym ustawą:

1) impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi.

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 3000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 3 000 zł

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 9 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, w sekretariacie starosty olsztyńskiego (II piętro, pokój 207). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi teleadresowymi oferenta z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert 2015”

Wszelkie materiały dotyczące konkursu znajdują się (tutaj)