Debata o rynku pracy w powiecie

W olsztyńskim starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.  Tematami spotkania były bieżąca sytuacja na rynku pracy i realizacja programów aktywizacji osób bezrobotnych.

W powiecie olsztyńskim od pewnego czasu utrzymuje się tendencja spadkowa ilości osób bezrobotnych. Na koniec maja tego roku w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego zarejestrowanych było 4 728 osób, to jest mniej o 770 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Prawo do zasiłku posiada 19 % z nich. Głównym z zadań urzędników jest uaktywnienie osób bez pracy, służą temu specjalne programy ułatwiające późniejsze znalezienie zatrudnienia. - Sytuacja na rynku pracy jest w miarę stabilna. Posiadamy jeszcze środki na aktywizację bezrobotnych, głównie w ramach programów unijnych. Najbardziej niepokojący jest natomiast fakt, że ponad 40 % zarejestrowanych w naszej bazie bezrobotnych mieści się w III profilu pomocy. To oznacza, że takie osoby nie mogą być kierowane do robót publicznych oraz na staże i szkolenia. Dlatego też w tym roku realizujemy specjalny program pn. "Lepsze jutro", adresowany do osób długotrwale bezrobotnych i posiadających niskie kwalifikacje. Naszym założeniem jest doprowadzenie do zatrudnienia co najmniej 30 % jego uczestników, a także przywrócenie gotowości do pracy, a tym samym zmiana profilu pomocy z III na II wśród co najmniej 80 % osób objętych tych działaniem - tłumaczyła Krystyna Dudzińska, dyrektor UPPO. Jak się okazuje największą barierą w aktywizacji bezrobotnych jest ich brak możliwości dojazdu. W tej sytuacji trudno nie docenić roli powstających w ostatnim czasie w powiecie dużych firm. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy gmin Biskupiec, Barczewo, Jeziorany i Olsztynek.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego realizuje też projekty dofinansowane ze środków unijnych. - Korzystają z nich dwie grupy osób bezrobotnych: do 29 roku życia oraz powyżej tego pułapu wieku. Pierwszy z projektów przewiduje takie formy pomocy jak np. staż, szkolenia indywidualne, bon na zasiedlenie i dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. W ubiegłym roku z programu skorzystało 410 osób, w 2018 r. będzie ich 213. Urząd pozyskał 5,3 mln zł na ten cel. Z kolei z myślą o osobach po 29 roku życia realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Tu pozyskana kwota wynosi 5,6 mln zł. W ramach projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać ze szkoleń, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W latach 2017/2018 w projekcie uczestniczyły 433 osoby bezrobotne zamieszkujące powiat olsztyński - mówiła Katarzyna Pietkiewicz, zastępca dyrektora UPPO. - Od stycznia bieżącego roku Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego realizuje kolejny projekt w ramach RPO, skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej. Projekt będzie realizowany będzie do końca czerwca 2019 r. Na jego realizację pozyskanych zostało 4,1 mln. zł, a weźmie w nim udział 417 osób bezrobotnych. Wśród form pomocy znalazły się: staż, szkolenie, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub refundacji kosztów wyposażenia, czy doposażenia stanowisk pracy.

To oczywiście tylko część działań realizowanych przez specjalistów w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Prowadzonych jest wiele dodatkowych starań, by zaktywizować bezrobotnych mieszkańców powiatu oraz pozyskać dla nich pracodawców.

DSC_0033   DSC_0029