Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na wniosek właściciela pojazdu.

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają wyłącznie zarejestrowane:

1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,

2) ciągniki samochodowe,

3) pojazdy specjalne,

4) autobusy,

5)  samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

 1. a) w przypadkach, w których uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

 

Pojazdy (pkt 1-4) mogą być czasowo wycofane z ruchu okres od 2 do 24 miesięcy; okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy.

Pojazd (pkt 5) może być czasowo wycofany z ruchu okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

 

Załatw sprawę:

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 12, 15

tel.  (89) 523 28 81, 521 05 16

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 15.30,
wtorek-czwartek: 7.30 - 14.30,
piątek: 7.30 - 13.30

W Internetowej rezerwacji wizyt możesz też wybrać konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Wówczas w umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Pracownicy wydziału pomogą wypełnić Ci wniosek bezpośrednio przy stanowisku podczas załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu — w formie dokumentu wniosek do pobrania poniżej,
 2. załączniki:
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • tablice rejestracyjne (do depozytu),
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, że pojazd wymaga naprawy, o której mowa w art. 78a ust. 4b (w przypadku samochodu osobowego),
 • dowód opłaty za czasowe wycofanie pojazdu,

Ważne informacje

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 • Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto — nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna: nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003, tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Opłaty

 • 80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu na okres 2 miesięcy samochodu ciężarowego, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego lub autobusu. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

  4 zł — licząc od 3 do 12 miesiąca,

  2 zł - od 13 do 24 miesiąca,

  0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
 • 80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł licząc od 4 do 12 miesiąca.

 

Opłat dokonuje się w urzędzie kartą płatniczą lub należy dokonać w domu/w banku/na poczcie przelew na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Opłata skarbowa: brak.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów poprzez wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.