Sukces samorządu


W poniedziałek 27 lutego wójt, Wojciech Giecko odebrał w Urzędzie Marszałkowskim dwa wyróżnienia dla Gminy Jonkowo.

Podczas odbywającej się tego dnia konferencji pt.: „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” wręczono podziękowania i dyplomy dla gmin z najwyższymi lokatami w konkursie jednostek samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego za 2016 rok.

Gmina Jonkowo zajęła zaszczytne, trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich w których zanotowano najwyższą dynamikę liczby osób pracujących. Przy punktacji gmin w tym zakresie brano przede wszystkim pod uwagę liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców oraz liczbę osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Decydującym czynnikiem był także odsetek podmiotów gospodarczych działających w obrębie danego samorządu, świadczący o sprzyjających warunkach ekonomicznych i rozwiązaniach prawnych.

Drugie wyróżnienie dotyczyło rankingu zrównoważonego rozwoju gmin województwa warmińsko-mazurskiego, przygotowanego przez profesora Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej.

Profesor Sobczak od ponad dekady prowadzi badania nad zrównoważonym rozwojem gmin, miast i regionów. Jego badania stanowią duże wsparcie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”.

W rankingu przygotowanym przez Sobczaka, na 67 gmin wiejskich naszego województwa, gmina Jonkowo zajęła 6. miejsce.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w opracowaniu wzięto przede wszystkim pod uwagę odsetek dochodów własnych gminy w dochodach budżetu, odsetek wydatków na projekty inwestycyjne, procentowy udział mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dla lepszego zobrazowania zrównoważonego rozwoju poniżej prezentujemy wyniki badań profesora Sobczaka w odniesieniu do gminy Jonkowo w latach 2003 i 2015.

Wskaźnik

2003 r. 2015 r.

Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca

44,60 63,09

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu

45,63 58,89

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców

149,37 235,23

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców

-105,3 -47,13

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

86,80 112,41

Odsetek mieszkańców z dostępem do wodociągów

76,42 90,74

Odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji

25,58 56,61

Odsetek mieszkańców z dostępem do oczyszczalni

21,48 60,66

Dyplom dla gminy JonkowoDyplom 2 dla gminy Jonkowo