Wydział Budownictwa i Inwestycji


Dyrektor
Grzegorz Wieczorek
tel. (0-89) 521 05 66 – sekretariat
ib@powiat-olsztynski.pl
Do zakresu działania Wydziału Budownictwa i Inwestycji należy realizacja zadań:
 1. w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej:
  1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej,
  2. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
  3. przekazywanie organom nadzoru budowlanego pozwoleń na budowę wraz z egzemplarzem projektu, decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  4. stwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego w formie zaświadczeń,
  5. wykonywanie sprawozdań dla GUS, Wojewody i GUNB,
  6. przygotowanie decyzji o zmianie bądź uchyleniu pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  7. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
  8. udzielanie informacji publicznej z zakresu Prawa budowlanego.
 2. w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych:
  1. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
  2. udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
  3. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
  4. przygotowanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej mieszkań,
  5. przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego lub decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  6. przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę lub decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  7. przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
  8. przygotowanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
  9. przygotowanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie specustawy,
  10. przygotowanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
  11. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, wykonywania robót budowlanych,
  12. przygotowanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy, wykonywania robót budowlanych,
  13. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
  14. przygotowanie decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, albo rozbiórkę obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia,
  15. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  16. przygotowanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  17. przygotowanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 3. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych:
  1. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie propozycji:
   • realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich,
   • zmian budżetu.
  2. przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu:
   • opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych (usługi projektowania i nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, dostawy i usługi pozostałe związane z realizacją robót budowlanych),
   • przedkładanie Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego propozycji zadań inwestycyjnych, w formie kart zadań inwestycyjnych, z wyszczególnieniem zakresu prac i ich kosztów oraz sposobu finansowania,
   • przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
   • uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
   • zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
   • zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
   • opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
   • bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
   • przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robot budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
   • uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
   • prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
   • prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
  3. poprawa efektywności energetycznej obiektów stanowiących własność Powiatu:
   • zlecanie wykonania audytów energetycznych budynków i ich weryfikowanie,
   • przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie projektów zadań inwestycyjnych i remontowych uwzględniających zalecenia audytora energetycznego,
  4. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
  5. zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
  6. przygotowywanie i koordynowanie realizacji zamówień publicznych na usługi projektowania, nadzoru inwestorskiego, robót budowlane, oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
  7. opracowywanie wyjaśnień i analiz, udzielanie informacji, przekazywanie dokumentacji podmiotom kontrolującym realizację zamówień publicznych prowadzonych w Referacie,
  8. opracowywanie sprawozdań Wydziału z zakresu udzielonych zamówień publicznych,
  9. uzgodnienia w Zespołach Projektowych dotyczące realizowanego przez referat zakresu projektu.
  10. w zakresie rozwoju:
  11. monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych,
  12. wskazywanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne przyjęte w dokumentach strategicznych Powiatu Olsztyńskiego,
  13. inicjowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych,
  14. przygotowywanie wniosków o dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
  15. koordynacja projektów realizowanych w wydziale, dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
  16. monitorowanie, rozliczanie i ewaluacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.
Ponadto Wydział wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali, zaświadczenia dla właścicieli domów jednorodzinnych, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu niezbędne przy staraniu się o dodatek mieszkaniowy.
Wnioski i oświadczenia do pobrania – BIP

Projekty realizowane  w latach 2008-2015 w Wydziale Budownictwa i Inwestycj