Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 78/12


Porządek obrad posiedzenia
Realizacja budżetu Powiatu.
Sprawy oświatowe.
Gospodarowanie mieniem Powiatu.
Korespondencja bieżąca.
Sprawy różne i wolne wnioski.