Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie punktów pomocy prawnej


Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z pózn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późń. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2186 z późń. zm.).

II. Cel konkursu:

Celem konkursu jest powierzenie realizacji zadań publicznych zleconych powiatowi w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

III. Zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r.

Sfera zadań publicznych: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Zadania publiczne przewidziane do powierzenia:

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie.

a) Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł

b) Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2017: 60 725,88 zł

c) Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2016: 59 946,00 zł

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku.

a) Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł

b) Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2017: 60 725,88 zł

c) Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2016: 59 946,00 zł

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stawigudzie.

a) Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł

b) Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2017: 60 725,88 zł

c) Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2016: 59 946,00 zł

IV. Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2018

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań publicznych w roku 2018 wynosi ogółem 182 177,40 zł.

V. Adresaci konkursu:

 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

VI. Termin i miejsce realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.
 3. Miejsce realizacji zadania w poszczególnych punktach:

1) Punkt w Barczewie: 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1, lokal nr 24 (budynek Urzędu Miejskiego w Barczewie);

2) Punkt w Olsztynku: 11-015 Olsztynek, ul. Ratusz 1, lokal nr 7a (budynek Urzędu Miejskiego w Olsztynku);

3) Punkt w Stawigudzie: 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, lokal nr 1 (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

VII. Warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być realizowane w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Szczegółowy harmonogram tygodniowy, z uwzględnieniem dni tygodnia i godzin przyjęć interesantów oraz sposób korzystania z lokalu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Organizacja pozarządowa zapewni udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 3. Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 5 060,49 zł. brutto miesięcznie. Kwota dotacji powinna być wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 4. Podstawą powierzenia realizacji zadania jest umowa, zawarta w formie pisemnej, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego wraz z harmonogramem i kosztorysem zadania.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z zobowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach dotyczących harmonogramu zadania, zmian kadrowych itp., zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy Oferent ma obowiązek pisemnego powiadomienia o swojej decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
 8. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji powierzonego zadania.
 9. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia we własnej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 10. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie  z kosztorysem.
 11. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
 12. Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanego zadania z podaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.
 13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 14. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (Biuro Obsługi Interesanta; Sekretariat Starosty Olsztyńskiego, 2 piętro, pokój 207). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi teleadresowymi Oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w ………….. (wskazać miejsce)”.
 3. Jedna oferta realizacji zadania publicznego może dotyczyć tylko jednego punktu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

IX. Warunki składania ofert:

 1. Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu, sporządzonym w języku polskim, na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji.
 3. Do oferty należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru/ewidencji lub wydruk ze strony internetowej – link. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

3) W przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

4) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;

5) Gwarancje należytego wykonania zadania przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

6) Dodatkowo: rekomendacje, referencje potwierdzające należyte wykonanie zadań publicznych, kopie pism, dokumentów potwierdzających rozliczenie się organizacji pozarządowej z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystania dotacji zgodnie z celem jej przyznania w okresie co najmniej dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert.

X. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.
 2. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Oferty spełniające wymogi przekazywane są do Komisji Konkursowej.
 3. W razie braków formalnych poinformowany podmiot, w określonym terminie będzie mógł uzupełnić ofertę o w/w braki.
 4. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Olsztynie.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi Powiatu w Olsztynie wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji.
 6. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym będzie:

1) oceniała możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację;

2) oceniała proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

3) oceniała własny wkład rzeczowy lub osobowy;

4) oceniała dotychczasowe doświadczenie organizacji.

 1. Komisja Konkursowa będzie przyznawała ofertom określoną liczbę punktów. Oferty rekomendowane do wsparcia finansowego muszą uzyskać min. 65% maksymalnej liczby punktów.
 2. Po dokonaniu oceny Komisja konkursowa sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując oferty najkorzystniejsze, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w zakresie poszczególnych zadań. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów zostaje przekazane Zarządowi Powiatu.
 3. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu z oceną Komisji Konkursowej, rozstrzyga, w drodze uchwały, Otwarty Konkurs Ofert podając informacje o wykonawcy, któremu powierzono realizację danego zadania wraz z kwotą przyznanej dotacji. W Otwartym Konkursie Ofert, w ramach jednego zdania publicznego, może być wybrana więcej niż jedna oferta.
 4. Po zakończeniu procedury konkursowej Zarząd Powiatu ogłosi informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieści wyniki na stronie internetowej: www.powiat-olsztynski.pl.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku braku ofert.
 2. Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Olsztyński.
 3. Przekazanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Powiat Olsztyński dotacji celowej z budżetu państwa.

 

Oferta realizacji zadania publicznego – DOC

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – DOC

 

Wydział merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel. 89 523 28 80

e-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl

strona internetowa: www.powiat-olsztynski.pl

Pracownicy odpowiedzialni:

Barbara Guga – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Sławomir Lech – inspektor, Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej