Ogłoszenie o pracach obserwacyjno-pomiarowych w lasach


Uprzejmie informuję, że w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w latach 2016-2018 będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach zadania pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018” stanowiącego element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu dostępna jest na stronie – link.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie wstępu na teren lasów osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym w okresie od marca do października w celu dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak