Dofinansowanie na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych


Informujemy, że działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna), daje możliwość dofinansowania następujących zadań:

budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym:

budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłącze jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

Pierwszy nabór wniosków w działaniu 4.1 zakończył się 13 kwietnia 2016 roku. Kolejny nabór zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym RPO WiM 2014-2020, odbędzie się w sierpniu 2016 roku. Orientacyjna kwota przeznaczona na sierpniowy nabór to 193 789 097,89 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Informacje z opisem i wytycznymi do zakończonego 13 kwietnia naboru dostępne są pod linkiem, zakładka Fundusze Europejskie, RPO WiM na lata 2014-2020.