Aglomeracja Olsztyńska zakłada stowarzyszenie


Utworzony przez powiat, Olsztyn i gminy ościenne Olsztyński Obszar Aglomeracyjny chce sformalizować swoją działalność zakładając stowarzyszenie. – Pozwoli to skuteczniej starać się o pieniądze unijne na rozwój aglomeracji w okresie programowania unijnego 2014-20 – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.

_

Spotkanie przedstawicieli Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego odbyło się w piątek 14 września w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa. Wzięli w nim udział m.in. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, Lech Nitkowski, burmistrz Barczewa oraz wójtowie: Jacek Szydło (gmina Dywity), Janusz Sypiański (gmina Świątki), Wojciech Giecko (gmina Jonkowo) i Jerzy Laskowski (gmina Purda). W spotkaniu wzięli udział także Adam Sierzputowski, przewodniczący Warmińskiego Związku Gmin, Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński oraz eksperci ze Związku Miast Polskich. Głównym tematem spotkania było przygotowanie Aglomeracji Olsztyńskiej do przyszłej perspektywy finansowania unijnego na lata 2014-2020, gdzie mają się znaleźć spore środki właśnie na rozwój miast i tzw. obszarów funkcjonalnych. Żeby jednak starać się o pieniądze trzeba mieć opracowaną strategię rozwoju i szereg innych dokumentów. A także zdecydować się na konkretną formę organizacyjno-formalną dla OOA. Z rozmów, które odbyły się na spotkaniu wynika, że najwłaściwszą formą partnerstwa byłoby stowarzyszenie.
- Pozwoli to skuteczniej ubiegać się o pieniądze unijne na rozwój aglomeracji – uważa Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.
Samorządowcy z Olsztyna, powiatu i ościennych gmin chętnie zrealizowaliby wspólny projekt dotyczący szeroko rozumianego transportu publicznego.
- Chodzi o to, żeby spiąć w jeden zintegrowany projekt sieć dróg w aglomeracji, transport publiczny i ścieżki rowerowe – mówi Wojciech Giecko, wójt Jonkowa. – Moglibyśmy też zrealizować wspólny projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej czy odnawialnych źródeł energii.
W spotkaniu wziął udział także prof. Janusz Heller, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który kieruje pracami Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych, jednostki która ma merytorycznie i naukowo wspierać samorządowców. 
- Zrobiliśmy już pierwsze badania o charakterze studialnym na temat naukowych i praktycznych aspektów OOA – mówi prof. Heller. – Mieszkańcy rzeczywiście na pierwszym miejscu stawiają drogi i ich rozwój oraz remonty. Proszę sobie wyobrazić, że są gminy, w których ponad 50 proc. mieszkańców dojeżdża do pracy do Olsztyna. Aglomeracja powstaje niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. To właśnie mieszkańcy poprzez swoje działania i aktywności tworzą aglomerację. 

_