Konsultacje nad projekt zmian programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


Starosta Olsztyński ogłasza z dniem 13 czerwca 2017 r. konsultacje nad projektem zmian rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w skali roku 2017 wytyczy zasady, przedmiot i formy współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Olsztyńskim.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt zmian rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

1) Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 czerwca 2017 r.

2) Termin zakończenia konsultacji: 20 czerwca 2017 r.

4. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.

1) Uwagi i opinie dotyczące projektu zmian rocznego program współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2017 należy zgłaszać – na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl, fax 89 521 05 01 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn w terminie od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia 20 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu).

2) W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

3) Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające w/w danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane.

4) Projekt zmian rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 zamieszczono na stronie internetowej www.powiat-olsztynski.pl w zakładce: STREFA NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Ogłoszenia).

5) Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

6) Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Załączniki:

Formularz konsultacji – DOC

Załącznik do projektu uchwały – DOC

Projekt uchwały Rady Powiatu – zmiana do rocznego programu współpracy z NGO – DOC