Zgłoszenia do Komitetu Monitorującego RPO


2 lutego br. mija termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W Komitecie może zasiąść czterech przedstawicieli NGO:

  1. Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą
  2. Przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WiM 2014-2020 – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą
  3. Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą
  4. Przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą.

Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata w wyborach do Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.
Zgłoszenia kandydatów: należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zeskanowanie i przesłanie na adres: radadpp@warmia.mazury.pl. Dodatkowo należy przesłać wersję edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD).

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Elżbieta Mierzyńska, tel. 89 512 58 76, Joanna Glezman, tel. 724 777 741.

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM RPO WiM 2014-2020 odbywa się zgodnie z ordynacją wyborczą (w załączeniu).

Załączniki:
Treść ogłoszenia
Wyciąg RPO
Ordynacja wyborcza
Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 – Oświadczenie podmiotu
Załącznik 3 – Karta do głosowania