XXVIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie


Informujemy, że 26 listopada 2021 roku o godz. 1000 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, przewidzianym w art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

 Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Realizacja budżetu Powiatu.
 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035.
 6. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
 7. Zatwierdzenie programów naprawczych szpitali powiatowych.
 8. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
 9. Podniesienie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w Powiecie Olsztyńskim.
 10. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
 11. Przyjęcie Raportu z wykonania w latach 2019-2020 Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2020 roku.
 12. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku.
 13. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Powiat Olsztyński jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy operatorskiej w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.
 14. Ustalenie wysokości opłat na rok 2022 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych Powiatu Olsztyńskiego.
 15. Ustalenie wysokości diet radnym Powiatu Olsztyńskiego.
 16. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Starosty Olsztyńskiego.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.