piątek, 24 Marzec 2023 , imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu w Olsztynie OGŁASZA I USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Łęguckim Młynie, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łęguty numerem działki 30/9 o powierzchni 7,4781 ha, zabudowanej obiektami byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie.
Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00132376/3.

Zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów na działce nr 30/9 o powierzchni 7,4781 ha znajdują się niżej wymienione użytki:
- inne tereny zabudowane „Bi” o powierzchni 0,9915 ha,
- lasy „LsV” o powierzchni 4,7894 ha i „LsVI” o powierzchni 0,2485 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych „Lzr-ŁV” o powierzchni 1,4487 ha.

W skład byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie, który obecnie jest ośrodkiem niefunkcjonującym, wchodzą następujące budynki i budowle:

 1.   budynek hotelowo-gospodarczy o nazwie „Czajka” – powierzchnia użytkowa 337,24 m2,
 2.   budynek mieszkalny o nazwie „Słowik” – powierzchnia użytkowa 80,29 m2,
 3.   budynek hotelowy o nazwie „Orlik” – powierzchnia użytkowa 597,60 m2,
 4.   budynek willowy o nazwie „Mewa” – powierzchnia użytkowa 322,41 m2,
 5.   budynek gospodarczy (wartownia, bar, biuro) – powierzchnia użytkowa 80,00 m2,
 6.   budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej – powierzchnia użytkowa 51,00 m2,
 7.   budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej – powierzchnia użytkowa 72,00 m2,
 8.   wiata – grzybek oraz wiata z kominkiem,
 9.   budka wartownicza przy wjeździe do Ośrodka,
 10.   dwa pomosty spacerowe przy brzegu jeziora,
 11.   kort tenisowy,
 12.   ujęcie wody – dwie studnie głębinowe,
 13.   osadnik na nieczystości – zbiorniki trzykomorowe na ścieki,
 14.   dwa zbiorniki podziemne na paliwo.

Ośrodek Wypoczynkowy w Łęguckim Młynie położony jest na kolonii wsi Łęguty, gmina Gietrzwałd, nad jeziorem Łęguty, około 30 km na zachód od Olsztyna przy drodze wojewódzkiej nr 531 z Łukty do Podlejek, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich oraz w obszarze ptasim Natura 2000 – Dolina Pasłęki i obszarze siedliskowym Natura 2000 – Rzeka Pasłęka. Poza tym częściowo znajduje się na obszarze rezerwatu przyrody – ostoja bobrów na rzece Pasłęce. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny leśne, brzeg jeziora Łęguty oraz w oddali zabudowane grunty wsi Łęguty.
Działka nr 30/9 jednym bokiem przylega do drogi wojewódzkiej a drugim do linii brzegowej jeziora oraz do rzeki Pasłęki. Teren Ośrodka od strony drogi ogrodzony jest ogrodzeniem stałym z siatki w wys. 1,70 m, na słupkach betonowych z bramą i furtką.
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodaraowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd działka nr 30/9 przewidziana jest pod tereny usług turystycznych i sportu oraz w części na cele leśne.
Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną obejmującą sieci: wodociągową – zasilaną z własnego ujęcia i hydroforni, elektroenergetyczną, kanalizacyjną – szambo, c.o. i c.w. z kotłowni lokalnej, telekomunikacyjną. Dodatkowo na terenie działki nr 30/9 posadowiony jest zbiornik na gaz płynny wykorzystywany w kuchni.
Aktualnie nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Jednakże zostanie obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 30/11 (obr. Łęguty), zabudowanej Małą Elektrownią Wodną, na czas nieokreślony, polegającą na prawie przejścia i przejazdu oraz prawie korzystania z sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej znajdujących się na obciążanej działce 30/9 w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjowania tych sieci na działce 30/11.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 23 kwietnia 2018 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Minimalna wartość postąpienia 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206.

Nabywcy będą mieli możliwość nabycia mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie. Cena mienia ruchomego zostanie określona po uzgodnieniu z nabywcą nieruchomości składników mienia, będących przedmiotem sprzedaży.

W przetargach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Z uwagi, iż na działce nr 30/9, położonej w obr. Łęguty, gmina Gietrzwałd, zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów znajdują się użytki oznaczone jako las, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.)

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.
Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz telefonicznie pod numerem 89/521-05-29.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 23.02.2018 r. do 23.04.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie oraz zamieszczeniu na stronach internetowych:
Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

image_pdfimage_print

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji