środa, 31 Maj 2023 , imieniny obchodzą: Aniela, Petronela
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ruszył Otwarty Konkurs Ofert 2014!

Ruszył Otwarty Konkurs Ofert 2014!

Przedsięwzięcia na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, dziedzictwa kulturowego, czy nauki i oświaty mogą zostać sfinansowane z Otwartego Konkursu Ofert, który ogłosił Zarząd Powiatu w Olsztynie. W puli konkursowej jest prawie 140 tys. zł. Organizacje pozarządowe mogą składać swoje propozycje do 28 lutego 2014 roku.

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do finansowania i współfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego
w roku 2014. Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych na rzecz wspólnoty mieszkańców powiatu, zwłaszcza w zakresie zwiększenia aktywności, kultury i edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu przy współpracy różnych środowisk dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych.
Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań to 139 tysięcy złotych.

Przewidziane zostały następujące rodzaje zadań oraz wysokość dotacji  na dofinansowanie ich realizacji:
1) Przedsięwzięcia i kampanie społecznościowe wspierające pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
- inicjatywy mające na celu zbiórkę żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu; wysokość środków finansowych ogółem: 20.000zł
2) Przedsięwzięcia polegające na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych
1. działania na polu organizowania, uczestniczenia i popularyzowania imprez zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej, w tym języka regionalnego
Wysokość środków finansowych ogółem: 2.000zł
3) Wspieranie i upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia
- wsparcie projektów popularyzujących zasady bezpieczeństwa zachowania się w wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności, wysokość środków finansowych: 1.500zł
- inicjatywy popularyzujące i promujące zdrowy styl życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii, wysokość środków finansowych: 3.000zł
4) Przedsięwzięcia polegające na upowszechnianiu i organizowaniu różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej w środowisku niepełnosprawnych
1. promocja i organizacja inicjatyw sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych, wysokość środków finansowych ogółem: 5.000zł
5) Inicjatywy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji , oświaty i wychowania
1. programy wspomagające rozwój uzdolnionej młodzieży i wyrównywania szans, polegające na udzielaniu stypendiów naukowych absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponad gimnazjalnych i studentom – pochodzącym z terenu powiatu – osiągających wysokie wyniki w nauce, a będących w trudnej sytuacji materialnej
Wysokość środków ogółem: 48.000zł
6) Projekty i inicjatywy służące popularyzacji, prezentacji kultury, sztuki oraz tworzenia i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. przedsięwzięcia o regionalnym charakterze, polegające na organizowaniu imprez prezentujących dorobek amatorskich grup teatralnych, wartość środków: 6.000zł
2. wspieranie działań i inicjatyw służących popularyzacji, prezentacji i tworzenia sztuki i rzemiosła artystycznego, wartość środków: 3.000zł
3. wsparcie dla projektów mających na celu popularyzację, promocję i prezentację osiągnięć amatorskich grup chóralnych, wartość środków: 10.000zł (w tym: na organizację imprezy: 7.000zł, na nagrodę za najlepsze wykonanie utworu: 3.000zł)
4. przedsięwzięcia zmierzające do wspierania imprez lub cyklu imprez, o zasięgu co najmniej powiatowym, mające na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki – ich tworzenie, popularyzację i prezentację oraz odnowę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wartość środków: 22.500zł
7) Projekty organizujące imprezy i działania sportowe, wspierające i upowszechniające  kulturę fizyczną
1. wsparcie dla projektów popularyzujących i podnoszących aktywność ruchową poprzez organizowanie działań sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym
Wysokość środków ogółem: 5.000zł
8) Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
1. projekty mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej, wysokość środków : 5.000zł
2. inicjatywy zmierzające do upowszechniania i rozwoju edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, wysokość środków: 5.000zł
10) Inicjatywy na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie określonym ustawą w ramach dialogu obywatelskiego
1. programy wspierające i popularyzujące działalność organizacji pozarządowych oraz utrzymujące i rozwijające współpracę pomiędzy nimi a powiatem na rzecz realizacji zadań publicznych, wysokość środków ogółem: 3.000zł

V.  Adresat konkursu:
Organizacje, które prowadzą działalność statutową  związaną z  realizacją zadania objętego konkursem.
Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póz. zm.).

VI. Termin i miejsce realizacji zadania:
Zadanie musi zostać wykonane w roku 2014. Miejscem realizacji zadania jest teren Powiatu Olsztyńskiego.

Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w  terminie do  dnia 28 lutego 2014r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5 w  Sekretariacie Starosty  (2 piętro, pokój 207).  Decyduje data  wpływu  do  Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi teleadresowymi Oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert na 2014r.” oraz z wpisaniem rodzaju zadania zgodnie z ogłoszeniem  konkursowym  wraz z jego rozszerzeniem, wynikającym z opisu zadania.

Tu znajdziesz wszelkie materiały i dokumenty konkursowe (kliknij!)

image_pdfimage_print

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji