Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 r.


Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pula  środków na ten cel wynosi 179 tys. zł. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie (pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn), w sekretariacie Starosty Olsztyńskiego (2 piętro, pokój 207) lub w Biurze Obsługi Interesanta (parter). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

 

Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2020:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
1) Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego.

2. Ochrona i promocja zdrowia:
1) Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności.
2) Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii.

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
1) Udzielanie stypendiów uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce.

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Impreza, cykl imprez, działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży mających na celu oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne.
2) Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego.

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) Impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej.

7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
1) Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego.
2) Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do pobrania: