wtorek, 28 Marzec 2023 , imieniny obchodzą: Aniela, Jan
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 6 miasto Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie:

Oznaczenie według ewidencji  gruntów:                     

  • nr działki  149/1; 0,1095 ha; użytek RV
  • nr działki 149/2; 0, 1021 ha; użytek RV
  • nr działki 149/3; 0,0822 ha; użytek RIVa, RV
  • nr działki 149/4; 0, 0822 ha; użytek RIVa

Nr księgi wieczystej: OL1O/00075149/5

Cena wywoławcza nieruchomości: 245 000,00 zł + 23% VAT

Wysokość zaliczki: 24 500,00 zł

 

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 6.12.2018 r. a II przetarg odbył się w dniu 15.02.2019 r.

Nieruchomość składa się z czterech niezabudowanych działek, położonych w peryferyjnej strefie Olsztynka, w południowej części miasta, na obrzeżach dzielnicy o zabudowie mieszkalnej niskiej intensywności, w pobliżu terenów kolejowych i ogródków działkowych. Dojazd ulicą Sienkiewicza o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej.

Na działce nr 149/1 znajduje się słup i napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Teren przedmiotowej działki jest niezagospodarowany, porośnięty trawą i samosiewem brzozowym. Rzeźba terenu nieruchomości jest lekko falista. Działka  ma kształt zwarty, regularny, trapezoidalny.

Działki nr: 149/2, 149/3 i 149/4 są niezagospodarowane, porośnięte krzakami głogu, zdziczałymi drzewami owocowymi i samosiewem brzozowym. Rzeźba terenu nieruchomości jest lekko falista. Działki mają kształt zwarty, regularny, prostokątny bądź zbliżony do prostokątnego.

W bezpośrednim zasięgu przedmiotowych działek znajdują się urządzenia sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina Olsztynek uwzględniła podłączenie  działek nr 149/1, 149/2, 149/3  i 149/4 do nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, które zostaną wybudowane przy realizacji zdania pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Olsztynku”. Po zrealizowaniu przez Gminę Olsztynek ww. inwestycji, istniejąca kanalizacja sanitarna biegnąca obecnie przez zbywane działki będzie nieczynna, przewidziana do ewentualnej likwidacji na koszt nabywcy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek działki nr: 149/1, 149/2, 149/3 i 149/4 oznaczone są symbolem MN-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) wpłacenie zaliczki wniesionej w pieniądzu na konto Starostwa  Powiatowego w Olsztynie mBank nr: 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007,  z takim wyprzedzeniem aby w dniu 29 maja 2019 r. pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie,

2) złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie opisanej „Rokowania na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Olsztynku przy ul. Sieniewicza” w terminie do dnia  29 maja 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w Biurze Obsługi Interesanta.

Oferta na nabycie nieruchomości winna obejmować łącznie cztery działki tj. nr: 149/1, 149/2, 149/3 i 149/4. Zaoferowana cena nie może być niższa od ustalonej ceny wywoławczej nieruchomości tj. kwoty 245 000,00 zł netto. Do ceny ustalonej w rokowaniach doliczony zostanie 23% podatek VAT. Cena ustalona w wyniku rokowań może być płatna jednorazowo lub w dwóch ratach. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, podatek VAT doliczony zostanie do I raty, która nie może być mniejsza niż 50% zaoferowanej ceny. Pozostała należność stanowić będzie wierzytelność Powiatu zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  1. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  2. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
  3. kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku,  w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 3 czerwca 2019 roku o godzinie 900  w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala nr 206. 

W rokowaniach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli zgłoszą swój udział w rokowaniach oraz spełnią warunki  rokowań.

Podmioty gospodarcze przystępujące do rokowań muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) muszą okazać komisji pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń związanych z udziałem w rokowaniach,w przypadku  nieobecności współmałżonka na rokowaniach.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje decyduje oferta ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który został wyłoniony na nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po zamknięciu rokowań jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Uchylanie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze rokowań od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym  przez Zarząd Powiatu  spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki.

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500  oraz telefonicznie pod numerem  89 521 05 29.

Niniejsze  ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  na  okres  od  26.04.2019 r.  do  29.05.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

image_pdfimage_print
26 / 04 / 2019

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji