Od 27 lipca wchodzi mały ruch graniczny


Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego już od piątku 27 lipca będą mogli przekraczać granicę polsko-rosyjską bez wiz. Wszystko za sprawą wejścia w życie zasad małego ruchu granicznego. Wyjazdy do Obwodu Kaliningradzkiego powinny być teraz dużo łatwiejsze.

_

Małym ruchem granicznym między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń.
Po stronie polskiej umowa o małym ruchu granicznym obejmuje część województwa pomorskiego: Gdynię, Gdańsk, Sopot oraz powiaty pucki, gdański, nowodworski i malborski, w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg i powiaty elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki oraz Olsztyn, jak również powiaty: olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki. Natomiast po stronie rosyjskiej strefą przygraniczną będzie cały obwód kaliningradzki.

Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.
Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko – rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:
- posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata;
- nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.

Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydają: Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie i Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej (FR) w Gdańsku, a mieszkańcom strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej -  Konsul RP w Kaliningradzie. Opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia ma wynosić 20 euro. Z opłaty zwolnione będą dzieci i młodzież do 16. roku życia lat, osoby, które przekroczyły 65 lat oraz inwalidzi wraz z osobami towarzyszącymi.
Za pierwszym razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, a każde kolejne na pięć lat. Osoba, która przekroczy granicę na podstawie zezwolenia będzie mogła przebywać w wyznaczonych strefach przygranicznych jednorazowo do 30 dni licząc od dnia wjazdu, jednak łączny czas pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych sześciu miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu.

Zezwolenia nie otrzymają mieszkańcy rosyjskiej strefy przygranicznej, którzy w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) mają wpis o odmowie wjazdu oraz osoby stwarzające zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

Przekraczanie polsko –rosyjskiej granicy państwowej przez beneficjentów umowy o małym ruchu granicznym odbywa się w następujących przejściach granicznych:
1. Bezledy – Bagrationowsk (drogowe);
2. Gołdap – Gusiew (drogowe);
3. Grzechotki – Mamonowo II (drogowe) ;
4. Gronowo -Mamonowo (drogowe);
5. Braniewo – Mamonowo (kolejowe).

Wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy przygranicznej ma złagodzić bariery, które stanowi granica Schengen. Powinno przyczynić się do ożywienia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego, szczególnie po stronie polskiej, głównie w branży handlowej i usługowej, w tym w hotelarstwie i w turystyce.

Więcej informacji www.wm.strazgraniczna.pl, tel. interwencyjny W-MOSG (89) 750 33 33