Milowy krok PSONI


W Biskupcu stworzono pierwsze mieszkanie chronione dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzięki wsparciu starosty olsztyńskiego – Małgorzaty Chyziak i burmistrza Biskupca – Kamila Kozłowskiego 5 kwietnia 2018 symbolicznie otwarto mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na ponad 80m2 osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły rozwijać kompetencje i umiejętności niezbędne do samodzielnego zamieszkania. Program treningów mieszkaniowych składa się z kilku etapów, podczas których osoby z niepełnosprawnością pod okiem asystenta przez tydzień czasu w miesiącu będą przebywały w mieszkaniu chronionym, odpowiadając za realizację obowiązków domowych i organizację czasu wolnego. Czas pobytu osoby z niepełnosprawnością w mieszkaniu chronionym jest jednocześnie „opieką wytchnieniową” dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Treningi mieszkaniowe są pierwszym etapem wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną przed zamieszkaniem poza domem. Stowarzyszenie już pozyskało środki na realizację projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014–2020, który umożliwi rozwój samodzielności i zaradności życiowej u ponad 40 uczestników treningów mieszkaniowych. Projekt zakłada poza treningami mieszkaniowymi dla osób z niepełnosprawnością wsparcie doradcze i szkoleniowe dla całej rodziny. Nauka samodzielności i utrwalenie codziennych umiejętności wymaga odpowiednich warunków i indywidualnego podejścia do każdej osoby. W trakcie treningów w mieszkaniu chronionym będzie przebywać 5 osób z niepełnosprawnością, które przy wsparciu asystentów, psychologa i wolontariuszy będą nabywać umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.
Mieszkalnictwo chronione jest nową, ale żywo rozwijającą się formą wsparcia osób wykluczonych. Jak pokazują doświadczenia – zamieszkanie osób z niepełnosprawnością w małych grupach przy wsparciu asystenckim jest rozwiązaniem wzmacniającym podmiotowość i niezależność osób z niepełnosprawnością, a jednocześnie rozwiązaniem znacznie tańszym niż pobyt osoby w DPS.
Symboliczne przecięcie wstęgi, które miało miejsce na ul. Armii Krajowej 4 w Biskupcu, dało początek dla systemowych i stałych działań przybliżających osoby z niepełnosprawnością intelektualną do godnego i pełnego życia na miarę swoich możliwości.
To milowy krok w działalności PSONI Koło w Biskupcu. Cieszę się, że Gmina, pośrednicząc w przekazaniu lokalu od Starostwa do PSONI, kolejny raz pokazała, że jest otwarta na potrzeby niepełnosprawnych – mówił na uroczystym otwarciu mieszkania burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.