Cyfryzacja urzędu


10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie podpisano umowę z firmą ZETO Sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia i szkoleń dla pracowników.

Zakres przedmiotu umowy został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ i obejmuje w szczególności:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia udzielenia zamówienia tj. do dnia 7 listopada 2019 r. Wykonawca otrzyma za wykonanie zamówienia, wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w całkowitej kwocie brutto: 875 483,25 zł.

Projekt „Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.