Zwrot wywłaszczonych nieruchomości poprzednim właścicielom lub ich następcom prawnym.


Treść urzędowa: Wykonywanie zadań dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości poprzednim właścicielom lub ich następcom prawnym.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.
 2. Adres zamieszkania.
 3. Numer telefonu.
 4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnia nieruchomości podlegającej zwrotowi, zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
 5. Podstawa przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i wypłaty za nią odszkodowania.

Do wniosku dodatkowo należy dołączyć:

 1. Prawomocne postanowienia sądowe stwierdzające nabycie praw do spadku, jeżeli o zwrot ubiegają się następcy prawni poprzedniego właściciela (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona).

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa – brak.
 2. Opłaty wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Termin odpowiedzi:

 1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych

Pracownicy odpowiedzialni: