Znakuj zabytek!


Starosta Olsztyński przypomina o możliwości i zachęca do umieszczania na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Możliwość umieszczenia znaku „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” następuje w drodze decyzji administracyjnej Starosty Olsztyńskiego, wydanej po wcześniejszym uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

Aby otrzymać taki znak, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Olsztynie odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Warto znakować zabytki. Turyści, a także i sami mieszkańcy powiatu często nie wiedzą i nie mają świadomości, że w danym miejscu znajduje się obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, ważny z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, chroniony z mocy prawa.

 

Podstawa prawna:

 

Wniosek o umieszczenie znaku na zabytku nieruchomym

PROCEDURA I INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ