Zgłoszenie robót budowlanych


Wniosek:

  1. Zgłoszenie robót budowlanych dokonane na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
    ( zgłoszenie – Strona BIP )

Załączniki:

  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał) ( oswiadczenie- Strona BIP )
  2. w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami (oryginały)
  3. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane- dot. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (oryginał)
  4. projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do zabezpieczeń przeciwpożarowych (oryginał)

Opłaty:

Opłata skarbowa: W wysokości określonej w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 z dopiskiem „Opłata za zgłoszenie robót budowlanych”.

Termin odpowiedzi: Termin załatwienia sprawy do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu, w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 10-575 Olsztyn Al M. J. Piłsudskiego 7/9 za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

  1. Art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1282)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127; Dz. U. z 2004 r. Nr 242, poz. 2421 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 1013)

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury i Budownictwa

Pracownicy odpowiedzialni